Tag - ขาค้ำรถ

ขาตั้ง ?

ขาตั้งรถยนต์คืออะไรจำเป็นขนาดไหน ขาตั้งรถยนต์คือการเอาท่อนเหล็กมารองไว้ใต้ท้องรถเพื่อช่วยรองรับน้ำหนักหลังจากยกรถยนต์แล้ว มีหลายรูปแบบ

Read more...